Naturalne kosmetyki - Twoje centrum Zdrowia i Urody

Polityka prywatności

Szanując prywatność Użytkowników naszych serwisów internetowych, posługujemy się Polityką ochrony prywatności.

Polityka Ochrony Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Użytkowników podczas korzystania z witryny internetowej VitaLab.pl, działającej pod adresem internetowym www.vitalab.pl, (dalej „Serwis”), udostępnianej przez Natural Labs LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, pod adresem: Natural Labs LLC, 501 Silverside Rd, Ste 105, Wilmington, DE 19809, USA.
 2. „Użytkownik” w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatności oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.

Dane osobowe

 1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („Rozporządzenie”) Natural Labs LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, pod adresem: Natural Labs LLC, 501 Silverside Rd, Ste 105, Wilmington, DE 19809, USA (zwana w Polityce Ochrony Prywatności: „Natural Labs”), informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku lub podczas korzystania z Serwisu. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem, a w przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Użytkownika.
 2. Natural Labs zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, udzielenia odpowiedzi na skierowane do Natural Labs pytania, marketingu usług własnych i przekazania informacji na temat swojej oferty.
 3. W czasie dokonywania zamówienia Natural Labs gromadzi dane podane przez Użytkownika w udostępnionych formularzach. Dane te obejmują:
  • nazwisko i imię,
  • adres e-mail,
  • adres zamieszkania lub siedziby,
  • adres korespondencyjny,
  • numer telefonu.
  • dane o płatnościach (w tym numer rachunku bankowego oraz skrót numeru karty kredytowej).
 4. W przypadkach wymaganych przepisami Rozporządzenia, wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zamówienia lub innej czynności w Serwisie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia umowy i dostawy towarów na rzecz Użytkownika. W przypadku nieudostępnienia przez Użytkownika wymaganych danych osobowych, nie będzie możliwe dokonanie rejestracji Użytkownika w Serwisie lub zawarcie umowy i dostawa towarów na rzecz Użytkownika.
 6. Podstawą przetwarzania przez Natural Labs danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, a także, na żądanie Użytkownika, podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia). W przypadku marketingu usług własnych oraz przesyłania przez Natural Labs informacji na temat swojej oferty na podany przez Użytkownika adres e-mail, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Natural Labs (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia). Przetwarzanie danych w celu przekazywania przez Natural Labs informacji o swoich produktach umożliwia dostarczenie Użytkownikowi informacji o aktualnej ofercie. W przypadku wykonywania na rzecz Użytkownika usługi Newsletter, podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia), którą Użytkownik może w każdej chwili odwołać.
 7. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy kupna-sprzedaży. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Prawa i obowiązki Użytkownika

  Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 1. W przypadku przetwarzania danych Użytkownika w celu marketingu usługi i produktów własnych, Użytkownik może w każdym czasie wnieść pisemne i umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu.
 2. Natural Labs umożliwia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkownika lub na podstawie przepisów Rozporządzenia.
 3. Natural Labs może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył regulamin Serwisu lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 4. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić wyłącznie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Zabezpieczenia danych

 1. W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
 2. W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Ponadto dane podawane przez Użytkownika w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych są szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL.

Zmiana Polityki Ochrony Prywatności

 1. Natural Labs zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Prywatności i jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane w witrynie internetowej www.vitalab.pl
Kanały płatności
© 2007-2019 VitaLab.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by: Quick.Cart.
Właściciel sklepu: Natural Labs LLC, 501 Silverside Rd, Ste 105, Wilmington, DE 19809, USA.
Informacje zawarte na stronie VitaLab.pl podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią alternatywy dla profesjonalnej porady medycznej, która może być udzielona wyłącznie przez lekarza. W przypadku choroby zawsze należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy lekceważyć porady lekarskiej z powodu informacji zawartych na stronie VitaLab.pl. Produkty zakupione na VitaLab.pl przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego i nie są dopuszczone do dalszej odsprzedaży. VitaLab.pl nie ponosi odpowiedzialności za wyniki stosowania prezentowanych produktów. Opinie o rezultatach stosowania produktów wyrażone przez użytkowników serwisu są ich indywidualnymi odczuciami, a VitaLab.pl nie gwarantuje uzyskania identycznych rezultatów.