Konkurs

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy
Z dniem 9 maja 2011 uruchamiamy cykliczny konkurs pod tytułem “Dbam o zdrowie i urodę”.
Zadanie konkursowe polega na napisaniu i przesłaniu, na adres email wskazany poniżej, autorskiego artykułu odpowiadającego tematyce naszego bloga.
Pod uwagę będą brane jedynie teksty o objętości od 1500 do 3000 znaków ze spacjami.
Prace konkursowe, łącznie z oświadczeniem o autorstwie i danymi kontaktowymi, przesyłajcie na adres konkurs@naturallabs.pl.

Laureaci poszczególnych cykli otrzymają nagrody rzeczowe o równowartości 300 PLN.

Nagrodami tymi będą wskazane przez laureatów produkty z oferty naszego sklepu internetowego.
Zwycięskie teksty opublikujemy na naszym blogu.
Konkurs ma charakter cykliczny – co tydzień macie szansę na wygraną.

Pełen regulamin konkursu publikujemy poniżej.
Gotowi? Od poniedziałku 9 maja czekamy na Wasze prace.

 

Regulamin konkursu internetowego “Dbam o zdrowie i urodę”

1. Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem konkursu “Dbam o zdrowie i urodę” nazywanego dalej konkursem jest firma Natural Labs LLC z siedzibą w USA, Wilmington, 501 Silverside Road, nazywana dalej organizatorem.
1.2 Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
1.3 Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
1.4 Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia.
1.5 W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora, współpracownicy oraz członkowie rodzin wymienionych wyżej osób.
1.6 Nagrodami dla laureatów konkursu są produkty z oferty organizatora o równowartości do 300.00 PLN dostępne w stałej ofercie sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.Vitalab.pl

2. Założenia konkursu
2.1 Konkurs przeprowadzany jest na platformie internetowej.
2.2 Uczestnicy konkursu zgłaszają swój udział w konkursie poprzez nadesłanie autorskiego artykułu o tematyce zdrowia i urody na adres e-mail wskazany w punkcie 6.5 regulaminu.
2.3 Jury powołane przez organizatora oceniać będzie poziom merytoryczny i stylistyczny oraz oryginalność nadesłanych tekstów.
2.4 Konkurs ma charakter cykliczny. Jeden cykl odpowiada jednemu tygodniowi kalendarzowemu.
2.5 Konkurs będzie trwał od dnia 09.04.2011 do odwołania. Informacja o zakończeniu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora nie później niż w pierwszym dniu rozpoczęcia ostatniego cyklu konkursowego.

3. Prace konkursowe
3.1 Prace konkursowe powinny odpowiadać tematyce bloga prowadzonego pod adresem www.Vitalab.pl/blog.
3.2 Objętość prac powinna mieścić się w granicach od 1500 do 3000 znaków ze spacjami.
3.3. Pod uwagę brane będą jedynie prace autorskie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie pracy imieniem i nazwiskiem, podanie danych kontaktowych (adres, telefon) i dołączenie oświadczenia o następującej treści:

“Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca jest wynikiem mojej własnej twórczości i nie narusza praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Oświadczam jednocześnie, że nadesłana praca nie została zgłoszona do innych konkursów, nie została też upubliczniona w żaden inny sposób.
W razie wyłonienia mnie zwycięzcą konkursu zgadzam się na upublicznienie powyższej pracy i wykorzystanie jej w celach promocyjnych organizatora i jego sklepu internetowego.”

4.Zasady przeprowadzania konkursu
4.1 Uczestnicy konkursu są identyfikowani na podstawie e-maila zgłoszeniowego oraz danych osobowych podanych w e-mailu. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz telefonu kontaktowego.
4.2 Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie polega na nadesłaniu pracy konkursowej spełniającej warunki opisane w pkt. 3 regulaminu.
4.3 Po zakończeniu cyklu konkursowego jury składające się z osób wskazanych przez organizatora w ciągu trzech dni wybierze zwycięski tekst.
4.4 Laureaci będą informowani o wygranych na bieżąco na platformie konkursowej – stronie www.Vitalab.pl/blog/

5. Nagrody
5.1 Laureat każdego cyklu zostanie powiadomiony o wygranej drogą mailową i poprzez ogłoszenie wyników na stronie www.Vitalab.pl/blog/ w terminie trzech dni od zakończenia cyklu konkursowego, w którym nadesłano pracę.
5.2 W terminie 4 dni od wyłonienia zwycięzcy jego praca zostanie opublikowana na stronie konkursowej www.Vitalab.pl/blog/.
5.3 W terminie 4 dni od wyłonienia zwycięzcy laureat zobowiązany jest do dokonania wyboru nagrody rzeczowej z oferty sklepu www.Vitalab.pl będącej równowartością do 300.00 zł.
5.3 Laureat, który nie dokona wyboru w tym terminie otrzyma nagrodę rzeczową o równowartości do 300.00 zł wybraną losowo spośród produktów z oferty organizatora.
5.4 Organizator wysyła nagrodę pocztą. W przypadku nie podjęcia nagrody w oznaczonym przez pocztę terminie prawo do niej wygasa.
5.5 Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

6. Postanowienia końcowe
6.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie konkursu zgodnie z przyjętymi założeniami w sytuacjach, w których zdarzeń tych nie można było przewidzieć lub im zapobiec.
6.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie doręczenie nagrody Uczestnikowi, który podał błędne lub niepełne dane adresowe.
6.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty i ewentualne opóźnienia powstałe z jej winy.
6.4 Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
6.5 Adresem e-mail właściwym do nadsyłania prac i przesyłania korespondencji związanej z konkursem jest adres konkurs@naturallabs.pl.
6.6 Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów, doręczenia nagród i w celach promocyjno – marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez organizatora. Uczestnik konkursu może nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych w celach promocyjno – marketingowych zastrzegając ten fakt w oświadczeniu dołączonym do pracy konkursowej.
6.7 Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje warunki konkursu.

5 komentarzy

    • Być może…Dziękujemy za sugestię! Zapraszamy do odwiedzin strony. Wkrótce kolejne konkursy…

  • Osobiście uważam, iż takowe konkursy, to wspaniała możliwość, publicznego ! zaprezentowania swych przemyśleń – i wiedzy – na określony temat, ale też, możliwość otrzymania “wzamian”, fajnych, pożytecznych ! nagród. (A po przejrzeniu sklepu “Vitalab”, widać, że nie jest to “tandeta”, lecz produkty najwyższej jakości !!!. ) Spotkajmy się więc na Blogu – porozmawiajmy. Marek M.

Zostaw komentarz